VARSLINGSKANAL

Varsling er å melde fra om kritikkverdige, ulovlige eller uetiske forhold i virksomheten, til noen som kan gjøre noe med det.

Dette er varslingskanalen for våre ansatte i Peppes Pizza, Starbucks, TGI Fridays, La Baguette, Café Opus, Kjøkken & Kaffe, Fattigmann, Little Eataly, Eataly og Dely i Norge og Sverige, samt leverandører og andre eksterne forbindelser. 

Hva er kritikkverdige, ulovlige eller uetiske forhold?
Det kan være brudd på lover, interne retningslinjer eller etiske normer/retningslinjer. Det kan være mobbing, trakassering, rusmisbruk, forhold som utgjør fare for personers liv og helse, underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, økonomisk utroskap, arbeidsforhold som er i strid med arbeidsmiljølovens krav eller forhold som kan sette virksomhetens omdømme i fare.

Denne varslingskanalen er ikke ment for tilbakemeldinger fra gjester på våre spisesteder, for den type henvendelser eller tilbakemeldinger finner du kontaktdata på våre spisesteders hjemmesider.

Vi ønsker at alle ansatte skal gå tjenestevei for å varsle om kritikkverdige forhold, men dersom du opplever at dette ikke fører frem skal du bruke vår krypterte elektroniske varslingskanal.

Hvordan varsle via vår elektroniske varslingsløsning?
Du finner link til varslingskanal nederst på siden.

Varsling skal i utgangspunktet skje til nærmeste overordnede, eller til leder høyere opp i linjen. Et godt råd for å sikre forsvarlig varsling er å gå tjenestevei. Uavhengig av hvem du varsler, kan du også alltid varsle til verneombud og tillitsvalgte.

Advokatfirmaet SimonsenVogtWiig vil være mottaker av varselet og systemleverandøren som brukes heter WhistleB.
SimonsenVogtWiig vil så videreformidle varselet til HR-direktør i eierselskapet Jordanes AS, og relevante personer i organisasjonen det gjelder vil bli involvert.

Anonymitet og fortrolighet
Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger eller om du vil varsle anonymt. Anonyme varsler er vanskeligere å behandle enn varsler der man kjenner varslerens identitet og tilhørighet. Uansatt skal varslerens identitet behandles med fortrolighet av alle involverte parter. Din identitet som varsler vil ikke gjøres tilgjengelig uten ditt samtykke.

Etter at du har varslet
Ledelsen har ansvaret for oppfølgning av saker som er varslet, uavhengig av hvordan og til hvem du har varslet.
De varslede forhold skal ryddes opp i. Varsleren skal ha beskjed innen 7 dager om videre prosess/tiltak.
Dersom kritikken og varslingen viser seg å være grunnløs, skal allikevel varsleren ha en ordentlig forklaring.
Ledelsen har ansvar for å ta vare på både varsleren og den som eventuelt er rammet av varslet eller kritikken.

Forbud mot å straffe varsleren
Det er forbudt ved norsk lov å straffe eller sanksjonere mot ansatte som har varslet. Avstraffelse av varslere medfører erstatningsansvar for virksomheten. Det gjelder også avstraffelse av ansatte som har til hensikt å varsle, for eksempel ved innhenting av dokumentasjon.

Personvern
Personopplysninger som kommer frem i forbindelse med varsling, skal behandles i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven (Norge).

Arbeidsmiljølovens § 2‐4 (Norge): Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Fremgangsmåten skal være forsvarlig, men arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

 

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2023 dely as