VARSLINGSKANAL

Dette er varslingskanalen for våre ansatte i Peppes Pizza, Starbucks, TGI Fridays, La Baguette, Café Opus, Kjøkken & Kaffe, Fattigmann, Little Eataly, Eataly og Dely i Norge og Sverige. Varsling er å melde fra om kritikkverdige, ulovlige eller uetiske forhold i virksomheten, til noen som kan gjøre noe med det.

Denne varslingskanalen er ikke ment for tilbakemeldinger fra gjester på våre spisesteder, for den type henvendelser eller tilbakemeldinger finner du kontaktdata på våre spisesteders hjemmesider.

Vi ønsker at alle ansatte skal gå tjenestevei for å varsle om kritikkverdige forhold, men dersom du opplever at dette ikke fører frem skal du bruke vår krypterte elektroniske varslingskanal.

Hva er kritikkverdige, ulovlige eller uetiske forhold?
Det kan være brudd på lover, interne retningslinjer eller etiske normer/retningslinjer. Det kan være mobbing, trakassering, rusmisbruk, forhold som utgjør fare for personers liv og helse, underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, økonomisk utroskap, arbeidsforhold som er i strid med arbeidsmiljølovens krav eller forhold som kan sette virksomhetens omdømme i fare.

Hvem kan varsle?
Alle ansatte, i Norge og Sverige.

Hvordan varsle via vår elektroniske varslingsløsning?
Du finner link til kryptert varslingskanal nederst på siden. Kanalen er kryptert slik at varslet skjer helt anonymt. Anonyme varsler er vanskeligere å behandle enn varsler der man kjenner varslerens identitet og tilhørighet. Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger eller om du vil varsle anonymt. Varslerens identitet er uansett et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter.

Varsling skal i utgangspunktet skje til nærmeste overordnede, eller til leder høyere opp i linjen. Et godt råd for å sikre forsvarlig varsling er å gå tjenestevei. Uavhengig av hvem du varsler, kan du også alltid varsle til verneombud og tillitsvalgte.

Ved elektronisk varsling mottas varslet av et varslingsmottak der følgende personer sitter:

Stig Sunde, Partner/eier i Jordanes
Mildrid Rabben, Konserndirektør HR Dely. Tlf: +47 98254114

Du kan selvfølgelig også kontakte Mildrid direkte på telefon, dersom du ønsker det.
Straks varslingen er sett på vil varslingsmottaket involvere nødvendige ressurser etter behov.

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men varslerens identitet er uansett et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter. Din identitet som varsler vil ikke gjøres tilgjengelig uten ditt samtykke.

Etter at du har varslet
Ledelsen har ansvaret for oppfølgning av saker som er varslet, uavhengig av hvordan og til hvem du har varslet.
De varslede forhold skal ryddes opp i. Varsleren skal ha beskjed innen 3 dager om videre prosess/tiltak.
Dersom kritikken og varslingen viser seg å være grunnløs, skal allikevel varsleren ha en ordentlig forklaring.
Ledelsen har ansvar for å ta vare på både varsleren og den som eventuelt er rammet av varslet eller kritikken.
Velger du å være anonym og ikke benytte deg av den krypterte chatfunksjonen vil varslingsmottaket ikke kunne gi deg noen tilbakemelding.

Forbud mot å straffe varsleren
Det er forbudt ved norsk lov å straffe eller sanksjonere mot ansatte som har varslet. Avstraffelse av varslere medfører erstatningsansvar for virksomheten. Det gjelder også avstraffelse av ansatte som har til hensikt å varsle, for eksempel ved innhenting av dokumentasjon.

Personvern
Personopplysninger som kommer frem i forbindelse med varsling, skal behandles i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven (Norge).

Arbeidsmiljølovens § 2‐4 (Norge): Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Fremgangsmåten skal være forsvarlig, men arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

Jobber du i Starbucks eller Dely?
Det første du da må gjøre når du er kommet inn i den elektroniske varslingskanalen er å velge hvilket land du jobber i (ikke hvilket land du er fra eller hvilket språk du ønsker, dette velger du i neste steg). Dette er fordi det er ulike regler for varsling i ulike land og det er derfor noen forskjeller i hvordan rapportere en bekymring.

Her kan du varsle:

67 55 55 55 • Henrik Ibsens gate 60 A, 0255 Oslo

GDPR • Varsling / WhistleblowingJobbe hos oss?

© 2022 dely as